Tájékoztató az SNI-s gyermekek iskolai beíratásáról (iskolák részére)A  M E G Y E I  S Z A K É R T Ő I  B I Z O T T S Á G  T Á J É K O Z T A T Ó J A   I S K O L Á K    R É S Z É R E

sajátos nevelési igényű gyermek beíratásával, intézményi kijelölésével kapcsolatban

 

 

A 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 17. § (1) bekezdése rögzíti a szakértői vélemény kötelező tartalmi elemeit. A szakértői bizottság a tanuló vizsgálata alapján kiállított szakértői véleményében rendelkezik többek között a tanuló tankötelezettségének teljesítési módjáról, A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYÉNEK MEGFELELŐ INTÉZMÉNY KIJELÖLÉSÉRŐL. A szakértői bizottság a szakértői véleményében tesz javaslatot a gyermek, tanuló különleges gondozás keretében történő ellátására, az ELLÁTÁS HELYÉRE.

Az illetékes szakértői bizottság a fenntartói ( jegyző, tankerület, szakképzési centrum, nem állami fenntartó esetében a kormányhivatal ) adatszolgáltatási kötelezettség alapján összeállított, a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátásában részt vevő köznevelési INTÉZMÉNYEK JEGYZÉKE alapján tájékoztatja a szülőt azokról a lehetőségekről, amelyek alapján sajátos nevelési igényű gyermeke tankötelezettségének eleget tehet.

 

A sajátos nevelési igényű tanuló számára megfelelő ellátást nyújtó nevelési-oktatási intézményt a szülő választja ki az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, a szülő és a gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével. A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló ugyanis csakis abba az intézménybe vehető fel, amely rendelkezik a köznevelési törvény 47. § (4) bekezdésében meghatározott, a speciális neveléshez, oktatáshoz szükséges feltételekkel.

 

A 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 20. § (3) bekezdése szabályozza az intézményváltás lehetőségét. A sajátos nevelési igényű gyermek szülőjének írásban tájékoztatnia kell a szakértői bizottságot szándékáról. A szakértői bizottság, amennyiben az az iskola, amelybe a szülő a gyermekét  be akarja íratni, az adott sajátos nevelési igényre tekintettel szerepel az intézményi jegyzékben, a bejelentést tizenöt napon belül írásban tudomásul veszi, és szakértői véleményének az iskola kijelölésére és az iskolába történő beiratkozásra vonatkozó rendelkezéseit módosítja.

 

Intézményünk honlapján a LETÖLTÉSEK fül alatt megtalálható az intézmény kijelölés iránti kérelem. https://mszb-vmpsz.webnode.hu/letoltesek/

 

Kérjük az iskolákat, hogy a beíratás alkalmával kérdezzenek rá a szülőktől, hogy a gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik-e. Amennyiben sajátos nevelési igényű, és a szakértői véleményét Megyei Szakértői Bizottság adta ki, segítsék a szülőket abban, hogy INTÉZMÉNY KIJELÖLÉSI KÉRELMET juttassanak el Bizottságunkhoz, digitálisan.

 

Bizottságunk kiállítja a szakértői vélemény módosítást, amely tartalmazza a kijelölt intézményt, valamint a beíratás időpontját.

Ezt a szülő és az iskola számára elküldjük.

Sajátos nevelési igényű tanuló az adott iskolában csak úgy kaphatja meg a különleges bánásmód keretében a rehabilitációs órákat, és a szakértői vélemény javaslataiban megfogalmazott jogosultságokat, ha a szakértői bizottság által kiadott szakértői véleményben a KIJELÖLT INTÉZMÉNY az adott iskola.